Presentació

El departament de Ciència Animal és el responsable d’organitzar i desenvolupar la docència de les assignatures de les àrees de coneixement de Anatomia i Anatomies Patològiques Comparades, Producció Animal i Sanitat Animal de la Universitat de Lleida. Darrerament ha incrementat el nombre de professors i ha augmentat la docència de  nous Graus i Màsters.

En el nostre departament s'imparteix docència en els Graus de:

En els Màster de:

Els animals són, i han estat, de gran importància per a l’evolució i desenvolupament de l’espècie humana i els seus hàbits al llarg del temps. Els principals productes d’origen animal la carn, llet i ous contribueixen en la dieta humana aportant proteïnes d’elevat valor biològic.

Els animals també juguen un paper important en els ecosistemes per a garantir l’equilibri i la sostenibilitat al llarg del temps. En aquest context és de gran importància l’estudi i el coneixement de les diferents espècies animals (domèstiques i salvatges) amb l’objectiu de millorar la seva eficàcia i gestió.